Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik Sözleşmesi

 

Değerli ziyaretçilerimiz;

 

TATİLMAXİMUM TUR. VE TİC. LTD. ŞTİ. (bundan sonra "Tatilmaximum" yada "Şirket" olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, web sitemizi ziyaret eden Siz değerli kullanıcılarımız, müşterilerimiz, personelimiz ve personel adaylarımız, işbirliği içerisinde faaliyet gösterdiğimiz ve ortak çalışmalarda bulunduğumuz gerçek kişiler ve/ veya tüzel kişi temsilcileri ve sair Şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenmesine, kaydedilmesine, aktarılmasına, paylaşılmasına ve saklanmasına büyük önem vermekteyiz.

 

Kişisel verilerin korunması, Şirketimizin temel politikaları arasında olup, Şirketimiz faaliyetleri süresince kişisel verilerin gizliliğine öncelikli önem vermiş, bunu bir ilke olarak benimsemiş ve çalışmalarını da bu kapsamda gerçekleştirmiştir. Şirketimiz, KVK Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı kabul ve taahhüt etmektedir. Bu sorumluluğumuzun tam bilinciyle ve ‘Veri Sorumlusu’ sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah etmiş olduğumuz şekilde ve resmi mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekte,  kaydetmekte,  aktarmakta,  paylaşmakta ve saklamaktayız.

 

Güvenliğinizi sağlamamıza yardımcı olmak adına, Siz değerli ziyaretçilerimizden, kullanıcı bilgilerinizi ve şifrenizi 3. kişiler ile paylaşmamanızı diler; aksi halde Şirketimizin oluşabilecek zararlardan  yasal sorumluluğu doğmayacağını beyan ederiz.

 

Ayrıca, Şirketimizce, kişisel verilerinizin yetkisiz erişimlere ve aracılara karşı korunması için gerekli olan idari ve teknik tedbirleri almakta ve bu doğrultuda çeşitli araçlar (kriptolama, şifreleme, fiziksel güvenlik önlemleri vs.) kullanmakta olduğumuzu,

 

Kredi kartı bilgilerinizin tarafımızca kesinlikle saklanmadığını, yalnızca tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alımı için kullanıldığını, provizyon sonrasında ise sistemden derhal silindiğini,

 

Kişisel verilerinizi 3. kişiler ile paylaşmamızın bir zorunluluk olduğu durumlarda ise Mevzuatın gerektirdiği tüm kümlülüklere uygun davrandığımızı, kişisel verilerinizin korunması hususunda bir tereddüt yaşamanız halinde derhal tarafımız ile iletişime geçebileceğini temin ettiğimizi belirtiriz.

 

 

Şirketimizin, “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” ile ilgili sorularınız için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz:

 

 

Başvuru Adresi         : Güzeloba Mah. Çağlayangil Cad. No: 10/B Muratpaşa / Antalya

 

 

 Başvuru E-Posta      : info@tatilmaximum.com.tr

 

 

Şirketimiz, işbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metnini yürürlükteki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

 

 

 1. Amaç ve Kapsam

 

İşbu aydınlatma metni, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ başta olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca ve veri sorumlusu olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu`na uygun olarak işlenen ve işlenecek kişisel verilerin işleme amaçları, aktarım sebepleri, kişisel verileri toplama yöntemimiz ve kişisel verilerin toplanmasına ilişkin hukuki sebepler ile ilgili kişi olarak Siz değerli ziyaretçilerimizin diğer haklarınız konusunda bilgilendirilmeniz amacı ile hazırlanmıştır.

 

İşbu aydınlatma metni ile; Şirketimiz ve Şirketimize bağlı diğer şirket / işletme faaliyetleri dahil, TATİLMAXİMUM tarafından işlenen tüm kişisel verilerin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde alındığı, saklandığı, paylaşıldığı, işlendiği ve silindiği bilgisinin Siz Değerli Ziyaretçilerimize sunulması amaçlanmaktadır.

 

TATİLMAXİMUM tarafından işlenen tüm kişisel veriler, bu metin kapsamındadır.

 

 

 1. Hukuki Yükümlülüklerimiz

 

Veri sorumlusu olarak kişisel verileri toplarken;

 • Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği,
 • Kimliğimiz, varsa temsilcimizin kimliğine ilişkin bilgiler,
 • İşlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Verileri toplama yöntemimiz, hukuki sebebi ve
 • Kanundan doğan haklar hususlarında kişisel veri sahibi olarak Sizleri aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

 

TATİLMAXİMUM veri sorumlusu olarak;

 

 • Kişisel verilerin işlenmesindeki kanuni ilkelere uymayı,
 • Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerde açık rıza almayı,
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı,
 • Kişisel veri sahibinin yukarıda sayılan haklarına uygun davranmayı ve bu haklara bağlı olası bir zararını gidermeyi taahhüt ettiğimizi belirtmek isteriz.

 

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi

 

TATİLMAXİMUM, aşağıda yer alan amaçlarla kişisel verilerinizi işlemektedir:

 

 • Şirketimizin, siz değerli web sitesi ziyaretçilerimize ve müşterilerimize sunmuş olduğu hizmetleri daha kaliteli bir hale getirebilmek, hizmet çeşitliliğini ve kalite politikamızı artırmak,
 • Şirketimizin, kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması,
 • Şirket çalışmalarının planlanması, hazırlanması, yürütülmesi, ilgililere sunulması ve yönetilmesi,
 • Şirketimizin çalışma raporlarının hazırlanması ve sunulması,
 • Şirketimizin dönemsel stratejik planlarının hazırlanması ve yönetilmesi,
 • İlgili mevzuat uyarınca ilgili Bakanlıklar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi,
 • Şirketimize ait işletmeler ile Şirketimiz ile iş birliği içerisinde çalışmakta olan diğer şirket ve işletmeler ile tesislerin güvenliğinin sağlanması,
 • Personel istihdam ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yönetilmesi,
 • Şirketimizin daha iyi hizmet verebilmesi için web sitesi ziyaretçilerimizin ve müşterilerimizin memnuniyetinin ölçülmesi, istatiksel verilerin elde edilebilmesi,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin verilmesi,
 • Mevzuata aykırı ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme çalışmalarının planlanması ve yerine getirilmesi,
 • Faturalandırma yapılması,
 • Şirket çalışmalarına ilişkin her türlü talep ve şikâyet sürecinin yönetilmesi,
 • İlgili mevzuat hükümleri uyarınca hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda temel prensiplerimiz:

 

 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olma

TATİLMAXİMUM, işlediği kişisel verilerin kaynağını sorgular, bunların hukuka ve dürüstlük kuralına uygun elde edilmesini temin eder. TATİLMAXİMUM gibi, TATİLMAXİMUM'un sunduğu hizmetleri satımını sağlayan 3. kişiler (acente vesair diğer şirket ve şahıslar) de kişisel verilerinizin korunması için gerekli bildirimleri ve uyarıları yapar.

 

 • Doğru ve güncel olma

TATİLMAXİMUM'un, tarafınızca sunulan kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini araştırma yükümlülüğü bulunmadığından, bu verilerin doğrulu ve güncelliği esas alınır. Şirketimiz, resmi belge ve yazılar ile yada tarafınızca kişisel verilerinizde meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi halinde bu verileri günceller.

 

 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

TATİLMAXİMUM,  işlediği kişisel verileri, işleme amacına uygun olarak kullanır, bu amaç dışında kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Tasarruf ilkesi uyarınca; işlendiği amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

TATİLMAXİMUM,  işlediği kişisel verileri, işlediği amaç ile sınırlı olarak ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Mevzuatta öngörülen veya işlendiği amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilme

TATİLMAXİMUM,  işlediği kişisel verileri, işlenme amacına uygun olarak ve mevzuatta yer alan sürelere riayet etmek kaydı ile muhafaza eder ve işbu amacın ortadan kalkması ile kişisel verileriniz siler yada anonimleştirir.

 

TATİLMAXİMUM,  rızanıza ve/ veya mevzuata uygun olarak edinmiş olduğu kişisel verilerinizi, yukarıda belirtmiş olduğumuz prensipler uyarınca işleyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Sözleşme ilişkisi için verilerin toplanması ve işlenmesi

TATİLMEXİMUM, tarafınız ile Sözleşmesel bir ilişkiye girmesi halinde tarafınızca Şirketimize sunulan kişisel verileriniz, Sözleşme uyarınca ve Sözleşme amacına uygun olarak, tekrar rızanıza başvurmaksızın işleyebilir ve Siz değerli ziyaretçilerimize ve müşterilerimize daha iyi bir hizmet sunabilmek için kullanabilir. İşbu kişisel veriler, gerektiğinde, tarafınız ile iletişime geçilerek güncellenir. Tarafınız ile bir sözleşme ilişkisi kurulmamış ise, talebiniz halinde işbu veriler silinir. TATİLMAXİMUM, sözleşme ilişkimizin hukuka uygun yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.

 

Çerez Politikası:

Çerez Politikası, TATİLMAXİMUM tarafından, web sitesi ziyaretçilerimizi, ziyaret deneyimlerinin iyileştirilmesi, hizmet kalitemizin artırılması, ziyaretçilerimizi çerezler ve çerez türleri hakkında bilgilendirmek, çerez tercihlerini nasıl yönetebilecekleri hususunda yol ziyaretçilerimize yol göstermek amacı ile yürütülmektedir.

 

TATİLMAXİMUM, web sitesi ziyaretçilerimizin çerez kullanımını onaylamaması halinde web sitemize ziyaretlerini sonlandırabileceklerini, ziyaretlerini sürdürmek istemeleri halinde ise çerez tercihlerini Çerez Politikası'nda gösterilen şekilde değiştirebileceklerini; ziyaretçilerimizin çerezlere izin vermemeleri halinde web sitemizin işlevsel birtakım özelliklerini kullanamayacaklarını beyan eder.

 

Reklam Amaçlı Veri İşleme:

Tatilmaximum, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak, tarafınıza, yalnızca, tarafınızca önceden onay verilmesi halinde; elektronik ileti göndereceğini, işbu onaya uygun hareket edeceğini; ancak, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, tarafınıza elektronik ileti gönderilebilmesi için kişisel verilerinizin Yönetim Sistemi A.Ş.'ye aktarılacağını beyan eder.

 

Otomatik Sistemler ile İşlenen Veriler:

TATİLMAXİMUM, otomatik sistemler aracılığı ile işlenen verilerinizi, tarafınızdan açık rıza almaksızın aleyhinize kullanmayacağını; ancak kendi sistemindeki verileri kullanarak işlem yapılacak kişisel veri sahibi şahıslar hakkında karar alabileceğini beyan eder.

 

 

4.TATİLMAXİMUM’un Kişisel Verilerinizi Kanunlar Gereği Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Durumlar

 

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Şirketimiz, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

 

Kanunlarda açıkça öngörüldüğü haller;

Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,

TATİLMAXİMUM ve ilişkili şirketleri / iktisadi işletmeleri, işbu metinde belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

TATİLMAXİMUM’un bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, TATİLMAXİMUM’un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Şirketimiz, kişisel verilerinizi, hukuka aykırı bir hizmet için kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

 1. Özel Nitelikli Kişisel Veriler

KVK Kanunu’na göre, özel nitelikli kişisel veri; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

 

Şirketimiz, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen önlemleri yeterli düzeyde alır.

 

TATİLMAXİMUM, Şirket faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için, kişilerin özel nitelikli verilerini ancak ilgili kişiden rıza alarak ve sadece toplama amacına hizmet etmesi için işleyecektir.

 

Şirketimiz, özel nitelikli kişisel veriler içinde yalnızca sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerden kamu sağlığına ilişkin olanlar ile kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçları ile; sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işleyebilir.

 

Kişisel Verilerinizin İşleneceği Süreler:

 

KVK Kanununa uygun olarak, işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVK Kanunu madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

 

 

 1. Kişisel Verilerin Paylaşılması

 

TATİLMAXİMUM, bu metinde belirtilen kurallar ve kanuni yükümlülükleri kapsamında; işlediği kişisel verileri;

TATİLMAXİMUM yetkilileri,

TATİLMAXİMUM iş ve çözüm ortakları,

TATİLMAXİMUM tedarikçileri,

Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilir.

 

TATİLMAXİMUM, gerek Şirket yetkilileri, gerek tedarikçileri gerekse iş ve çözüm ortakları ile kişisel verilerinizi paylaşırken mevzuatın gerektirdiği yükümlülüklere uygun davranır. TATİLMAXİMUM, yukarıda açıklamış olduğumuz kişisel verilen işlenmesine ilişkin prensiplerine, kişisel verilerin paylaşılması hususunda da bağlı kalacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

 1. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi

 

TATİLMAXİMUM,  işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalkan kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, resen veya ilgili kişinin talebi üzerine 30 gün içinde siler, yok eder veya anonim hâle getirir.

 

 

 

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin KVKK Madde 11 Kapsamındaki Hakları

 

Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı veri sorumlusu olan TATİLMAXİMUM’dan talep edebilirsiniz.

 

Bu kapsamda veri sahibinin sahip olduğu haklar aşağıdaki şekildedir:

 

 1. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 6. KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin 30 (otuz) gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

TATİLMAXİMUM tarafından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.11 uyarınca, yukarıda belirtilen kanuni haklarınızı kullanmanıza yardımcı olmak adına bir başvuru formu da hazırlanmış olup, işbu forma web sitemizden ulaşmanız mümkündür.

 

 

9.Veri Sorumlusuna Başvuru

İlgili kişi olarak talepleriniz yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle veri sorumlusu olarak TATİLMAXİMUM’a iletilecektir.

 

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz vasıtasıyla, güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı ya da tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (kimliğinizi tespit edici belgeleri ekleyerek) veya yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.

 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve bu yetkinin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi gerekmektedir.

 

Şirket, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde (bir maliyeti olmaması halinde) ücretsiz olarak sonuçlandırır.

 

Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret alınabilir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

 

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak posta yoluyla Şirket adresimize ya da elektronik olarak e-posta yoluyla info@tatilmaximum.com.tr adresine iletebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusu        : TATİLMAXİMUM TUR. VE TİC. LTD. ŞTİ.

 

Posta adresi                : Güzeloba Mah. Çağlayangil Cad. No: 10/B Muratpaşa / Antalya

 

E- posta adresi            : info@tatilmaximum.com.tr